Prawo cywilne - Sosnowiec

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W szczególności w kwestiach:

Prawa rzeczowego

 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych,
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy,
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy,
 • spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw,
 • ograniczonych praw rzeczowych.

Prawa zobowiązań

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań,
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych,
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa spadkowego

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • sprawy związane z unieważnieniem testamentu.