Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;
 • sprawy o kontakty z dziećmi;
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o przysposobienie (adopcję);
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
 • podziały majątku;

Istotną część usług kancelarii adwokackiej stanowią sprawy z zakresu postępowania karnego:

 • obrona w procesie karnym
 • reprezentacja we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych
 • doradztwo w zakresie ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczenia skutków przestępstw w obrocie gospodarczym
 • analiza prawna zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania ( Prokuratura, Policja, Centralne Biuro Śledcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne)
 • odroczenie, przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności, wyrok łączny
 • system dozoru elektronicznego (SEO)
 • reprezentacja przed sądem penitencjarnym

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W szczególności w kwestiach:

Prawa rzeczowego:
 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy
 • spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw
 • ograniczonych praw rzeczowych
Prawa zobowiązań:
 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej

Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego;
 • sprawy związane z unieważnieniem testamentu;

Obsługa prawna firm – Sosnowiec

Kancelaria Adwokacka adwokata Adama Bakłażec świadczy kompleksową obsługę prawną firm, spółek oraz podmiotów prawa gospodarczego. Zajmujemy się doradztwem, reprezentujemy swoich klientów w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego, sporządzamy opinie prawne i analizy dotyczące umów oraz bieżących dokumentów w firmie.
Zaletą stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa jest możliwość szybkiego reagowania oraz dostosowania bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa do obowiązujących warunków prawnych. Nasze usługi prawnicze adresujemy nie tylko do firm z Sosnowca, ale również do przedsiębiorstw z okolicznych miast. Obsługa prawna firm świadczona przez naszą kancelarię prawną to m.in.:

 • doradztwo prawne przy rejestracji spółki, a także przy otwarciu, zawieszaniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami,
 • sporządzanie i opiniowanie umów pod względem prawnym,
 • windykacja należności dla spółek prawa handlowego,
 • pomoc w przekształcaniu form prawnych działalności gospodarczej,
 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa.

Usługi prawnicze – Sosnowiec

Obsługa prawna firm świadczona przez naszą kancelarię prawną odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie profesjonalizmu oraz etyki zawodowej. Reprezentujemy naszych klientów oraz doradzamy im mając na uwadze ich interesy, dzięki czemu z naszych usług prawniczych dla firm korzystają klienci z Sosnowca i innych polskich miast.

Kancelaria Adwokacka adw. Adama Bakłażec świadczy stałą i kompleksową obsługę spółek handlowych oraz przedsiębiorców. A nadto:

 • Oferujemy doradztwo prawne w zakresie rejestracji spółek i otwierania jednoosobowych działalności gospodarczych oraz likwidacji tych podmiotów i wszelkich zmian tych osób w stosownych rejestrach.
 • Zajmujemy się sporządzaniem i negocjowaniem umowy spółki oraz przygotowywaniem niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki.
 • Reprezentujemy podmioty gospodarcze przed Sądem (a w zakresie spółek np. w sprawach zaskarżania uchwał, pociągania do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków władz spółek).
 • Udzielamy pomocy prawnej w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów występujących w obrocie gospodarczym.
 • Kancelaria Adwokacka zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
 • Prowadzimy dla spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców windykację należności.
 • Pomagamy Klientom także w przekształcaniu form prawnych prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • Zajmujemy się analizą i diagnozą stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),
Kancelaria udziela także Klientom pomocy prawnej w zakresie zakładania i bieżącej obsługi stowarzyszeń oraz fundacji.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. W szczególności usługi te swym zakresem obejmują:

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
 • opracowywanie i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego,
 • opracowywanie i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu w imieniu wierzycieli,
 • opracowywanie i sporządzanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentowanie Przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym
 • przygotowywanie wniosków i reprezentowanie w wierzycieli w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie wspólników oraz członków organów spółek w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Adama Bakłażec zajmuje się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. Reprezentujemy je w kontaktach z ubezpieczycielem i dokładamy wszelkich starań, by uzyskać w ich imieniu jak najwyższe odszkodowanie.

Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynku, potrafimy szybko ocenić na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowany. Stosowanie przez nas sprawdzonych technik negocjacji i najskuteczniejszych metod dochodzenia roszczeń jest gwarancją uzyskania satysfakcjonującej kwoty zadośćuczynienia dla naszego Klienta.
Osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia pomagamy uzyskać:
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
 • kosztów zakupów leków,
 • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kosztów konsultacji u specjalistów,
 • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).
W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy uzyskać:
 • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.
 • refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.