Całodobowy dyżur aresztowy - Sosnowiec


Przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego przesądza niejednokrotnie o losach całego postępowania karnego. Fakt nawiązania kontaktu z adwokatem, na wstępnym etapie czynności procesowych, przekłada się w istotny sposób na pozycję zatrzymanego, kiedy to przysługuje mu już status podejrzanego i oskarżonego.


Niejednokrotnie zatrzymanie ma miejsce w godzinach wieczornych, nocnych – wtedy też funkcjonariusze organów postępowania karnego, np. Policji, Centralnego Biura Śledczego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego itp.  podejmują czynności, których konsekwencje decydują o biegu dalszego postępowania.  Jesteśmy zatem dostępni całodobowo, w wypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego działania.


Tymczasowe aresztowanie – prawo do obrony

Stosowanie tymczasowego aresztowania z reguły poprzedzone jest wcześniejszym zatrzymaniem przez organy ścigania. Zatrzymanemu, na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę (art. 245 k.p.k.). Dla osoby pozbawionej wolności, obrońcę w osobie adwokata może ustanowić także inna osoba, w tym osoba najbliższa podejrzanemu. Obecność adwokata działającego w charakterze obrońcy już przy pierwszych czynnościach postępowania przygotowawczego, w tym przy przesłuchaniu podejrzanego po przedstawieniu zarzutów, może mieć istotne znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony nie tylko na tym etapie, ale również w toku całego późniejszego postępowania karnego. W przypadku podjęcia przez Prokuratora decyzji o wystąpieniu do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, obrońca ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Sądu, na którym rozpoznawany jest wniosek Prokuratora i podczas którego Sąd przesłuchuje podejrzanego. Obrońca ma prawo do zapoznania się z treścią zgromadzonych przez Prokuratora dowodów wskazanych we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Adwokat działający w charakterze obrońcy osoby tymczasowo aresztowanej realizuje jej prawo do obrony także poprzez:

  • składanie środków odwoławczych od postanowień o stosowaniu tymczasowego aresztowania i udział w posiedzeniach Sądu odwoławczego;
  • uczestnictwo w czynnościach postępowania przygotowawczego, w tym przesłuchaniach pokrzywdzonych, świadków;
  • składanie wniosków dowodowych i wniosków o podjęcie czynności przez organy procesowe;
  • składanie wniosków i wyrażanie stanowiska na korzyść oskarżonego na posiedzeniach i rozprawach sądowych.

Jak wynika z powyższego, skorzystanie przez osobę tymczasowo aresztowaną z pomocy prawnej adwokata sprzyja pełnej realizacji prawa do obrony w toku postępowania karnego. W miarę możliwości, zasadne jest skorzystanie z porady prawnej adwokata jeszcze przed podjęciem spodziewanych czynności przez organy procesowe.